hyfm.net
当前位置:首页 >> 竭的成语有哪些 >>

竭的成语有哪些

竭诚尽节竭诚相待竭诚以待竭尽全力竭尽心力竭力尽能竭力虔心竭心尽意竭泽而渔竭泽焚薮竭智尽力竭智尽忠竭忠尽节竭忠尽智彼竭我盈不竭之府才竭智疲财竭力尽唇竭齿寒力竭声嘶气竭声嘶气竭声澌气竭形枯殚财竭力殚精竭力殚精竭虑殚精竭

竭泽而渔

声嘶力竭、竭泽而渔、取之不尽,用之不竭、精疲力竭、源源不竭、竭力虔心、穷思竭虑、竭诚尽节、竭尽心力、尽心竭力、尽诚竭节、焚林而田,竭泽而渔、用心竭力、彼竭我盈、取之不竭、竭诚待下、用之不竭、殚精竭智、、尽心竭诚、再衰三竭、甘泉必竭、心力衰竭、疲心竭虑、不竭之府、移山竭海、苦心竭力、励志竭精瓶竭耻、山崩川竭、尽欢竭忠、我盈彼竭、血竭髯枯、甘井先竭、庶竭驽钝、殚财竭力、剪枝竭流、焚林竭泽、情见势竭、艰难竭蹶、河清海竭、三鼓气竭、井以甘竭、蓄盈待竭、鼓衰气竭、枯本竭源、竭忠尽节、资斧困竭、取之不尽用之不竭、计穷力竭、尽忠竭力、鼓衰力竭、穷山竭泽、竭耻

声嘶力竭 shēng sī lì jié [释义] 嘶:哑;竭:尽.嗓子喊哑;气力用尽.形容竭力呼喊.[语出] 《晚清文学钞轰天雷》:“北山大哭;哭得声哑力竭;倒是嫂嫂劝住了.” [正音] 竭;不能读作“xiē”.[辨形] 嘶;不能写作“撕”.[近义] 大喊大叫 大声疾呼 [反义] 默默无言 [用法] 用作贬义.可以形容拼命地呼号、叫喊.一般作谓语、定语、状语、补语.[结构] 联合式.[例句] ①孩子~地哭喊着;蹬踢着双脚;小脸涨得通红. ②有些~地叫喊“货真价实"的人;恰恰是骗子.[英译] hoarse and exhavsted

1、声嘶力竭[ shēng sī lì jié ]:嘶:哑;竭:尽.嗓子喊哑,气力用尽.形容竭力呼喊.2、竭泽而渔[ jié zé ér yú ]:泽:池、湖.掏干了水塘捉鱼.比喻取之不留余地,只图眼前利益,不作长远打算.也形容反动派对人民的残酷剥削.3、精疲力竭[ jīng pí lì jié ]:竭:尽.精神、力气消耗已尽.形容非常疲劳.4、尽心竭力[ jìn xīn jié lì ]:尽:全部用出;竭:用尽.用尽心思,使出全力.形容做事十分努力.5、穷思竭虑[ qióng sī jié lǜ ]:形容用尽心思,想一些无关紧要的事情.

彼竭我盈 彼:他,对方;竭:尽;盈:充满.他们的勇气已丧失,我们的士气正旺盛. 殚财竭力 殚、竭:尽.用尽所有的财力和人力.形容竭尽全力. 殚精竭虑 殚:竭尽;虑:思虑.形容用尽心思. 殚智竭力 殚:竭尽.用尽智慧和力量.

竭的成语有哪些 :声嘶力竭、 竭泽而渔、 精疲力竭、 取之不尽,用之不竭、 蓄盈待竭、 尽欢竭忠、 竭泽焚薮、 心力衰竭、 源源不竭、 血竭髯枯、 彼竭我盈、 我盈彼竭、 用之不竭、 竭耻、 取之不竭、 苦心竭力、 河清海竭、 用心竭力、 计穷力竭、 殚财竭力、 资斧困竭、 再衰三竭、 剪枝竭流、

鞠躬尽力 (jū gōng jìn lì) 指恭敬谨慎,竭尽心力.同“鞠躬尽瘁”. 筋疲力竭 (jīn pí lì jié) 筋:筋骨;竭:完.形容非常疲乏,一点力气也没有了. 有气无力 (yǒu qì wú lì) 形容说话声音微弱,作事精神不振.也形容体弱无力. 力殚财

竭尽全力 [jié jìn quán lì] 基本释义竭尽:用尽.用尽全部力量.出 处《宋书宗越传》:“帝凶暴无道;而越及谭金;童太壹并为之国;诛戮群公及何迈等;莫不尽心竭力;故帝凭其爪牙;无所忌惮”.例 句我们一定~去支援这项水利建设工程.近反义词近义词不遗余力 养精蓄锐 全心全意 尽心尽力 全力以赴反义词敷衍了事

竭泽而渔 【解释】:泽:池、湖.掏干了水塘捉鱼.比喻取之不留余地,只图眼前利益,不作长远打算.也形容反动派对人民的残酷剥削.【出处】:《吕氏春秋义赏》:“竭泽而渔,岂不获得?而明年无鱼.”竭尽全力 【解释】竭尽:用

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hyfm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com